Posted in Christian Thanksgiving

Cornucopia

Cornucopia a staple of autumn often around Thanksgiving. #cornucopia